Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

overlijdensschade ex 6:108BW Nieuw

 

De Overlijdensschadeberekening ex 6:108BW Nieuw/ 2014 heeft als insteek, dat het gezin zonder overlijden een economische eenheid is en na overlijden nog steeds is, alleen dan met een volwassene minder (bij overlijden van kinderen speelt deze problematiek niet).

De economische eenheid na overlijden heeft een ‘besparing’ (vrijval van kosten) door het wegvallen van een volwassene. Met andere woorden, gekeken dient te worden wat de vrijval is, die optreedt door het wegvallen van een volwassene.  Hier is onderzoek naar gedaan en de vrijval is gevat in een percentage van het netto gezinsinkomen. Bij het vaststellen van de schade wordt eerst de schade van de economische eenheid vastgesteld door rekening te houden met onder andere de inkomsten uit arbeid en pensioenen van de nabestaanden sinds het overlijden.

De rekenregel om de schade van de economische eenheid vast te stellen, welke in het overlijdensschademodel 2014 gehanteerd wordt, is als volgt:
1. het netto gezinsinkomen zonder overlijden wordt verminderd met een vastgesteld percentage (WNU),  dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen zonder overlijden.
2. het netto gezinsinkomen met overlijden wordt verhoogd met andere weggevallen uitgaven (WU) en wordt verminderd met bijgekomen uitgaven (BU).
3. het verschil tussen uitkomst van 1 en van 2 vormt de jaarschade.

De nieuwe rekenmethodiek is normatief neutraal, dus zonder ter discussie staande verrekeningen. het eventueel verrekenen van voordelen volgt pas na het toepassen van de rekenregel.

Weggevallen Normatieve Uitgaven (WNU)
Op basis van onderzoek verricht door het NIBUD naar het verbruik van een volwassene binnen het gezin en daaraan gekoppeld welke uitgaven voor het gezin (dus) altijd wegvallen als een volwassene overlijdt, is een tabel opgesteld om deze Weggevallen Normatieve Uitgaven vast te stellen. Dit onderzoek wordt periodiek herhaald en geactualiseerd.

Weggevallen Uitgaven (WU)
De WU is bedoeld voor uitgaven, welke, naast de WNU, extra minder zijn geworden of extra zijn weggevallen na het overlijden en dus het gezinsbudget na overlijden verhogen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het afnemen van de hypotheekrente als gevolg van gehele of gedeeltelijke aflossing van een hypothecaire lening, het wegvallen van een tweede auto of de speciale hobby van de overledene.

Bijgekomen Uitgaven (BU)
De BU is bedoeld voor uitgaven, welke er na het overlijden bij zijn gekomen en dus het gezinsbudget na overlijden verlagen. hierbij kan onder meer worden gedacht aan extra kosten van kinderopvang (zoals BSO), huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid of verhoging van de hypothecaire lening voor de financiering van onderhoud aan de woning.

 

schema OVL nw 2014