Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

Downloads

 

Hieronder vind u belangrijke en veelgebruikte documenten die u kunt downloaden.

(wilt u de bestanden opslaan op uw computer, klik dan met uw rechtermuis knop op ‘download’ en kies ‘opslaan als …’)

Checklist dossier Letselschade    download
Deze checklist is te gebruiken voor een letselschadeberekening van het Verlies Verdienvermogen [VVM] (ook wel genoemd Verlies Arbeidsvermogen [VAV]) in een Letselschadedossier (ex 6:107BW).

Checklist dossier Overlijdensschade   download
Deze checklist is te gebruiken voor een schadeberekening (ook wel genoemd Berekening gederfd levensonderhoud) in een Overlijdensdossier (ex 6:108BW) volgens de Nieuwe Rekenmethodiek.

Pensioenschademodel   download
Vele aspecten bepalen of er in een dossier sprake is, of sprake kan zijn, van pensioenschade. Het op voorhand inschatten of er in een dossier sprake zou kunnen zijn van pensioenschade is daarentegen wel van groot belang. Pensioenschade moet berekend worden en is meer dan de bekende vuistregel 'pensioen is 10% van het verlies verdienvermogen'.
Het Pensioenschademodel, dat u hier kunt downloaden, is een hulpmiddel voor u om in te schatten of er sprake zou kunnen zijn van pensioenschade.

TLP 2017-05 Vermogen uit letselschade-uitkering   download
In dit artikel gaan mevrouw Vera Waaijenberg* en de heer Ralf Herbers** in op een uitkering uit hoofde van letselschade en de gevolgen van deze uitkering voor Vermogen Box 3, vermogenstoets bij toeslagen en Eigen Bijdragen WMO en WLZ.
 
Verschenen in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk 2017-05 - een uitgave van Sdu Uitgevers
 
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige®
** Fiscalist bij Rein advocaten en adviseurs 

TLP 2017.04 VVM strafrecht versus civiel recht    download
In dit artikel  gaan mevrouw Jessica Laumen* en mevrouw Vera Waaijenberg* in op de wijze van VVM-schade begroten in een strafzaak zodat er geen onevenredige belasting ontstaat.
 
Verschenen in Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk, nr. 4, 2017 – een uitgave van Sdu Uitgevers
 
* Sr. Rekenkundige letselschade, Gecertificeerd arbeidsdeskundige ®, LRGD Geregistreerd gerechtelijk deskundige®

Notitie Denktank Overlijdensschade   download
De Denktank Overlijdensschade is in 2009 begonnen zich over deze materie te buigen en heeft op 19 november 2014 haar Notitie officieel opgeleverd en overhandigd aan de staatscecretaris mr. F. Teeven en de voorzitter van het Platform Letselschade mr. A. Wolfsen. Inmiddels in deze notitie een Richtlijn van de Letselschade Raad geworden.
 
Klik hier voor de Notitie in pdf-formaat.

NIBUD: de kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene   download
Dit rapport van het NIBUD is, tezamen met de Notitie Overlijdensschade van de Denktank,  integraal onderdeel  van de Richtlijn van de Letselschade Raad.

Jeugdigenschade/ kindschade    download
Voor jonge slachtoffers, die nog geen werkzaam hadden of soms zelfs nog geen richtinggevende studie voor een evt. loopbaan waren begonnen, is het opzetten van een hypothetische loopbaan erg lastig. Een belangrijk hulpmiddel kan in een dergelijke casus zijn het inzetten van gegevens van het CBS.
In bijgaand bestand een voorbeeld van de statistische bedragen van CBS, bijgewerkt t/m 2016.

Verkeersrecht 2015-11 Collectief pleidooi begrip 'netto consumptief inkomen'   download

Perspectiefnota 2016 Toekomst Pensioenstelsel   download
brief van Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer met de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel

Vermogensbijtelling letselschadevergoeding (Tweede Kamer brief 2013)   download
Datum 26 juni 2013 Betreft Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO; de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

Vermogensbijtelling letselschadevergoeding (Tweede Kamer brief 2016)   download
Datum 27 mei 2016 Betreft Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer, de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes
 
Samenvattend: de huidige regeling belemmert de letselschadepraktijk, waarbij gecompenseerd wordt voor het gebrek aan verdiencapaciteit, op geen enkele manier. Ik zie dan ook geen reden voor uitbreiding met nieuwe letselschadevergoedingen.

Verkeersrecht 2013.3-32, p.86-90   download
Dit is de publicatie Notitie Denktank Overlijdensschade in Verkeersrecht 2013.3-32, p.86-90

Commissie Gelijke Behandeling - verkennend onderzoek bij letselschade   download
De bevindingen van het verkennend onderzoek van CGB van september 2012 leiden tot de conclusie, dat bij de vaststelling van de omvang van letselschade regelmatig wordt uitgegaan van een aantal stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen.


Convenant AWBZ Afkoop Regres 2011-2014   download
Op grond van artikel 65b, eerste lid AWBZ heeft een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub b, van de AWBZ regresrecht op de schadeplichtige voor de krachtens de AWBZ gemaakte kosten. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraars de kosten van de aan hun verzekerde verleende zorg kunnen verhalen indien het feit als gevolg waarvan de verzekerde genoodzaakt werd AWBZ-zorg in te roepen, als een onrechtmatige daad aan de schadeplichtige kan worden toegerekend en waarvoor deze derhalve aansprakelijk is.

IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen)   download
Dit document is het wetsvoorstel IOW (bron: min. SZW). 

Pensioenakkoord - verhoging AOW-leeftijd   download
Dit is het document van de Stichting van de Arbeid d.d. 4 juni 2010 inzake de verhoging van de AOW-leeftijd zoals de sociale partners dat overeengekomen zijn.

Rijtijdenbesluit 2002 EG 2002/15   download
Dit is het rijtijdenbesluit van de Europese Gemeenschappen hetwelk bij publicatie in het Staatsblad 2007-10 vervangen danwel aangepast wordt.

Rijtijdenbesluit 2006 EU 561/2006   download
Dit is de Verordening inzak harmonisatie van voorschriften voor het wegvervoer, dat ten grondslag ligt aan aan de publicatie in het Staatsblad 2007-10.

Rijtijdenbesluit 2007   download
Op Europees niveau zijn een aantal Verordeningen en Richtlijnen vervaardigd, welke de arbeidstijden van personen die mobiele werkzaamheden uitoefenen in het wegvervoer regelen. Deze regelingen zijn overgenomen voor Nederland en gepubliceerd in het Staatsblad 2007-10.

WAO schattingenbesluit oktober 2004   download
Gevolgen WAO-uitkering door maximering werkweek op 38 uur. In dit document gaan we met twee rekenvoorbeelden in op de gevolgen van het nieuwe WAO schattingenbesluit dat per 1 oktober 2004 is ingegaan.