Laumen Expertise B.V.

Da Vincilaan 33
6716 WC Ede

T 0318- 629 429
F 0318- 656 860
E info@laumenreo.nl

KVK : 6629849
CBP-registratie: m1234975
Algemene Voorwaarden

PIV 2015
giraffe

De arbeidsdeskundige

 

Taken arbeidsdeskundige

De taken van de arbeidsdeskundige zijn (aangegeven door de NVvA, Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundige):

 • arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te beperken;
 • als spin in het web van spelers die daarbij van betekenis zijn, proberen om de condities te creëren waaronder arbeidsongeschiktheid tot een minimum beperkt blijft;
 • de mogelijkheden onderzoeken om terug te keren in het huidige werk of, als die er niet zijn, om over te stappen op ander werk. Hij/ zij bekijkt daarbij wat nodig is om werkhervatting mogelijk te maken. De arbeidsdeskundige stelt ook vast welke uitkering passend is;
 • zich actief, luisterend, sturend en bemiddelend opstellen en de belangen van alle partijen in het oog houden.

De arbeidsdeskundige bij Letselschade

Hetgeen de NVvA heeft opgesteld ten aanzien van de WAO, kan 1-op-1 toegepast worden in het schaderegelingstraject. In een letselschadecasus verdient het ook aanbeveling om zo snel mogelijk de mogelijkheden te onderzoeken om gepast werk te vinden en de arbeidscapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.

De arbeidsdeskundige van Laumen Expertise

 • De werkzaamheden van Laumen Expertise kunnen bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:
 • het organiseren van een onafhankelijke expertise ten aanzien van de beperkingen: wij werken hiervoor samen met een geregistreerd verzekeringsgeneeskundige;
 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid naar aanleiding van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML);
 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen;
 • het beoordelen van de reïntegratie-inspanning door de werkgever;
 • het schatten van bedrijfsschade wegens arbeidsongeschiktheid;
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • de beoordeling van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek;
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld:
  • scholing, training, werkaanpassingen, voorzieningen en dergelijke;
  • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij reïntegratie.
 • de sociaal-gezondheidskundige begeleiding, gericht op reïntegratie in het arbeidsproces;
 • ten aanzien van reïntegratie werken wij samen met diverse bureau’s waarbij gekeken wordt naar de expertise van een bureau in samenhang met de vraag en richting van de arbeid van cliënt;
 • het beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving;
 • het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid;
 • het uitvoeren van toetsingen van WAO-beschikkingen;
 • het uitvoeren van toetsingen op rapportages van collega-arbeidsdeskundigen;
 • het uitvoeren van opdrachten als getuige-deskundige omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid.

Missie arbeidsdeskundige bij Expertise

Een cliënt, die een letselschade heeft, kan tijdens het gehele schaderegelingspoces geconfronteerd worden met allerlei disciplines. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: de advocaat, de arts, de schadebehandelaar van de wederpartij, de ARBO-dienst en begeleider bij de reïntegratie.
De arbeidsdeskundige bij Laumen Expertise kan centraal aanspreekpunt zijn voor de cliënt. De arbeidsdeskundige zal dan op zijn of haar beurt contact zoeken met de diverse disciplines.
Tot slot kan de arbeidsdeskundige rapportage binnen Laumen Expertise ingezet worden in een te maken berekening Verlies Verdienvermogen; hiermee blijven de lijnen kort en zal er geen misinterpretatie (noch discussie noch tegenwerpingen) zijn over de inhoudelijkheid van het rapport hetgeen de snelheid van de behandeling alleen maar ten goede kan komen.
Op deze manier wordt het zogenaamde 1-loket-principe door Laumen Expertise gestalte gegeven, hetgeen voor cliënt rustgevend kan zijn.